Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok I. Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom e-shopu www.ledhightech.sk (ďalej len predávajúci) je Fabrice Poisson – LedHighTech, ktorý je zároveň dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.ledhightech.sk.
  Fakturačné údaje sú uvedené v sekcii KONTAKT.
 2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, (spotrebiteľ, alebo podnikateľ), ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

 

Článok II. Ceny

 1. Nie sme platiteľmi DPH, uvádzané ceny pri tovare sú bez DPH a konečné.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Článok III. Spôsob objednávania tovaru

Tovar si môžete objednať on-line priamo na našej stránke jednoduchým vložením do elektronického nákupného košíka. Ak máte nejaké nejasnosti o tovare, ktorý si chcete zakúpiť a odpoveď na Vašu otázku ste nenašli v popise produktu, zavolajte číslo je uvedené v kontaktoch, alebo nám napíšte email na adresu kontakt@ledhightech.sk. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávke. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám do 24 hod. príde potvrdenie o prijatí objednávky.

 

Článok IV. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  • dodať na základe objednávky odoslanej z internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  • odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list).
 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

Článok V. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti,
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

Článok VI. Dodacie a platobné podmienky

 1. LedHighTech sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky. Ak LedHighTech nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry. Orientačný čas doručenia je uvedený pri každom tovare.
 2. V rípade ak je tovar doručený kupujúcemu vo viditeľné poškodenom spotrebiteľskom balení, je nutne aby kupujúci požiadal prepravcu o spísanie škodového zápisu, ktorý poslúži ako príloha pre reklamáciu poškodeného tovaru pri preprave.
 3. Platobné podmienky
  • platba cez PayPal pri objednaní tovaru
  • platba vopred bankovým prevodom

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

V prípade že ste si zvolili spôsob platby prevodom na účet, číslo účtu na ktorý treba uhradit čiastku za objednaný tovar je SK66 1100 0000 0029 4804 4656 , DOLEŽITÉ ako variabilný symbol treba uviesť číslo objednávky.

 

Článok VII. Záruka a Reklamácie

 1. Záručná doba
  1.1 Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
  1.2 Záručná doba je:

  • a) u nového tovaru 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu
  • b) pre kupujúceho podnikateľa je záruka u nového tovaru 12 mesiacov
  • c) u LiPo batérií, vzhľadom na ich životnosť je záruka 6 mesiacov na články batérie. Záruka sa nevsťahuje na prirodzený úbytok jej kapacity počas 6 mesiacov.
 1. Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné ku reklamovanému tovaru priložiť doklad o kúpe v opačnom prípade nemusí byť reklamácia uznaná. Dokladom o kúpe je faktúra ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 1. Záruka sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania
 2. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
 • mechanickým poškodením tovaru,
 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom apod.,
 • ak sa chyba prejavuje iba u softwaru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 • pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware,
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 • použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia,
 • použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu.
 1. Postup pri reklamácii
  Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
 • a) Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou bezodkladne oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Pre skoré vybavenie vám odporúčame urobiť tak do 3 dní od prevzatia tovaru.
 • b) V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 • c) V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. My vám zašleme Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte formou balíka. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
  Tovar na reklamáciu posielajte  na nasledujúcu adresu:

   Fabrice Poisson – LedHighTech

   Energetikov 201/22

   Prievidza 97101

 1. V prípade oprávnenej reklamácie bude produkt opravený alebo vymenený a bude zaslaný na Vašu adresu. V prípade neuznania reklamácie ( mechanické poškodenie, zatečená voda, zlé nastavenia a podobné ) Vás budeme informovať  o cene za opravu a vy nám dáte vedieť či opraviť alebo zaslať späť bez opravy.

 

Článok VIII. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má v rámci zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Formulár odstúpenia od zmluvy je k dispozícií na stiahnutie v sekcii Dokumentácia.
 3. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu: Fabrice Poisson – LedHighTech, Energetikov 201/22, 971 01 Prievidza. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu Predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ.
 4. Peniaze za vrátený tovar budú Kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar, alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.
 5. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania, poškodenia a musí byť zabalený v pôvodnom obale.

 

Článok IX. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:
  – meno a priezvisko,
  – telefónne číslo a e-mailovú adresu,
  – adresu bydliska, prípadne adresu na doručenie.
  U firemných zákazníkov navyše:
  – názov spoločnosti,
  – IČO,
  – DIČ,
  – IČ DPH.
 4. Kupujúcim poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia jeho objednávky.
 5. Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

 

Článok X. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
 2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.